-- آزمون وکالت – موسسه آموزش عالی آزاد ندا

آزمون وکالت

آزمون های آزمایشی موسسه آموزش عالی آزاد ندا در ۲۶ مرحله برگزار خواهد شد و با توجه به ۶ بار مرور مطالب در طول برگزاری آزمون ها داوطلب به آمادگی کامل برای آزمون اصلی خواهد رسید

نام درس                   آزمون مرحله ۱ 
     ۲۷ بهمن ۹۶
حقوق مدنی مواد ۱ تا ۱۸۲ قانون مدنی
آیین دادرسی مدنی مواد ۱ تا ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب
حقوق تجارت مواد ۱ تا ۱۹ قانون تجارت  _ مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت  _ مواد ۵۷۶ تا ۵۹۱ قانون تجارت
اصول فقه وضع الفاظ
حقوق جزا مواد ۱ تا ۶۳ قانون مجازات اسلامی
آیین دادرسی کیفری مواد ۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

نام درس

                                    آزمون مرحله ۲  

۴ اسفند ۹۶

حقوق مدنی

مواد ۱۸۲ تا ۳۰۰ قانون مدنی

آیین دادرسی مدنی

مواد ۴۹ تا ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

مواد ۱ تا ۵۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت _ مواد ۷۲ تا ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت

اصول فقه

اوامر  _ نواهی  _ حکم شرعی و اقسام آن

حقوق جزا

مواد ۶۴ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی کیفری

مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری _ مواد ۲۸۵ تا ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

مواد ۸۹ تا ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری_ مواد ۲۶۲ تا ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

نام درس

                                    آزمون مرحله ۳ 

۱۱ اسفند ۹۶

حقوق مدنی

مواد ۳۰۰ تا ۳۳۷ قانون مدنی _ قانون مسئولیت مدنی  _ مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی مدنی

مواد ۱۰۸ تا ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی  _ مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

مواد ۱۰۷ تا ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت

اصول فقه

منطوق و مفاهیم

حقوق جزا

مواد ۱۲۲ تا ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی کیفری

مواد ۱۲۲  تا ۲۱۶  قانون آیین دادرسی کیفری

نام درس

                                    آزمون مرحله ۴  

۲۵ اسفند ۹۶

حقوق مدنی

جامع آزمون های مرحله ای ۱ تا ۳ _ مواد ۳۳۸ تا ۴۶۵ قانون مدنی

آیین دادرسی مدنی

جامع آزمون های مرحله ای ۱ تا ۳ _ مواد ۱۵۸ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

جامع آزمون های مرحله ای ۱ تا ۳ _ مواد ۱۹۹ تا ۲۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت

مواد ۲۷۰ تا ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت

اصول فقه

جامع آزمون های مرحله ای ۱ تا ۳

حقوق جزا

جامع آزمون های مرحله ای ۱ تا ۳ _ مواد ۲۱۷ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی (حدود)

آیین دادرسی کیفری

جامع آزمون های مرحله ای ۱ تا ۳ _ مواد ۲۱۷ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

نام درس

آزمون مرحله ۵

۱۷ فروردین ۹۷

حقوق مدنی

 مواد ۱۰۳۷ تا ۱۲۵۶ قانون مدنی

آیین دادرسی مدنی

مواد ۱۹۴ تا ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

مواد ۲۲۳ تا ۳۳۴ قانون تجارت (برات، سفته و چک) _ قانون صدور چک

اصول فقه

عام و خاص _ مطلق و مقید _ مجمل و مبین

حقوق جزا

مواد ۲۸۹ تا ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی کیفری

مواد ۲۹۴ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

نام درس

آزمون مرحله ۶

۲۴ فروردین ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۴۶۶ تا ۶۰۶ قانون مدنی _ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶_ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

آیین دادرسی مدنی

مواد ۳۳۰ تا ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی  _ مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

مواد ۴۱۲ تا ۴۷۵ قانون تجارت

اصول فقه

اصول عملیه

حقوق جزا

مواد ۴۴۸ تا ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی _ مواد ۵۳۸ تا ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی کیفری

مواد ۴۲۶ تا ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

نام درس

                                  آزمون مرحله ۷

۳۱ فروردین ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۶۰۷ تا ۸۰۷ قانون مدنی

آیین دادرسی مدنی

مواد ۳۶۶ تا ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

مواد ۴۷۶ تا ۵۷۵ قانون تجارت

اصول فقه

تعارض ادله

حقوق جزا

مواد ۴۹۸تا ۵۴۲/مواد۵۸۸تا۵۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات – قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس˛ارتشاء و کلاهبرداری مواد۶۰۸و۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مواد ۶۱۲ تا ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مواد۶۶۸و۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

آیین دادرسی کیفری

مواد۶۷۳و۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مواد ۶۹۷و۷۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات-مواد۴۸۴و۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرور مواد ۲۱۷ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

***

                                 آزمون مرحله ۸

  ۷ اردیبهشت ۹۷    

جامع آزمون های ۵ تا ۷

نام درس

                                 آزمون مرحله ۹

۱۴ اردیبهشت ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۱ تا ۱۸۲ قانون مدنی-قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم- قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه- قانون تملک آپارتمانها

آیین دادرسی مدنی

مواد۱ تا ۳۰ قانآیین دادرسی مدنی (کلیاتدر صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها-اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن)-مواد ۱ تا ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف- مواد ۱ تا ۱۵ قانون حمایت خانوادهمواد ۱ تا ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت

مواد ۱ تا ۱۹ قانون تجارت- مواد ۳۳۵ تا ۴۰۱ قانون تجارت(دلالی –حق العمل کاری- قرارداد حمل و نقل – قائم مقام تجارتی) – قانون راجع به دلالان و آیین نامه آن

اصول فقه

الفاظ(وضع و استعمال الفاظ- حالات دلالت لفظ بر معنا- اقسام لفظ- حقیقت و مجاز- اصول لفظی)

 

حقوق جزا

مواد ۱ تا ۱۳ قانون مجازات اسلامی (اصل قانون بودن جرایم˛مجازات ها و دادرسی کیفری- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان و مکان)- مواد تا ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی(شروع به جرم)- مواد ۱۲۵ تا ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی (شرکت در جرم و معاونت در جرم)- مواد ۱۴۰ تا ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی(شرایط مسئولیت کیفری)- قانون استرداد مجرمین/قانون هواپیمایی کشوری

آیین دادرسی کیفری

مواد ۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری (به جز ماده ۱۳)- قانون حمایت قضایی از بسیج- قانون نظارت بر ذبح شرعی- قانون احترام به  آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

نام درس

                                   آزمون مرحله ۱۰

۲۸ اردیبهشت ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۱۸۳ تا ۲۴۶ قانون مدنی(در عقود و تعهدات به طور کلی – در اقسام عقود و معاملات – در شرایط اساسی برای صحت معامله – در اثر معاملات – شروط ضمن عقد)

 

آیین دادرسی مدنی

مواد ۳۱تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی(وکالت در دعاوی- دادخواست- بهای خواسته- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی)- مواد ۱۶ تا ۲۳  شوراهای حل اختلاف- مواد ۱۶ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده- مواد ۱۶ تا ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری

 

حقوق تجارت

مواد ۴۰۲ تا ۴۱۱ قانون تجارت(ضمانت)- مواد ۵۷۶ تا ۵۹۱ قانون تجارت)- قانون ثبت اختراعات˛طرح های صنعتی و علائم تجاری- مواد ۱ تا ۵۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت –قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت/مواد مرتبط قانون بازار اوراق بهادار- مواد ۷۲ تا ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت(مجامع عمومی شرکت های سهامی)

اصول فقه

اوامر (اقسام واجب جزء مباحث آزمون بعدی می باشد) – نواهی- اقسام حکم شرعی(حکم تکلیفی-وضعی/حکم واقعی- ظاهری)

 

حقوق جزا

مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی(مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان)- مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی(موانع مسئولیت کیفری) – مواد ۱۴ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامی(مجازات ها)- مواد ۱۳۰ تا ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی (سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته- تعدد جرم – تکرار جرم)

 

 

آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری /مواد ۹۶ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی-  مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (وظایف و اختیارات دادستان)- مواد ۲۸۵ تا ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری- مواد ۸۹ تا ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری (وظایف و اختیارات بازپرس)- مواد ۲۶۲ تا ۲۸۴ قانون آییت دادرسی کیفری(اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات)

 

نام درس

                            آزمون مرحله ۱۱

۴ خرداد ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۲۴۷ تا ۳۰۰ قانون مدنی(معاملات فضولی-سقوط تعهدات)

آیین دادرسی مدنی

مواد ۸۴ تا ۱۰۷ قانون دادرسی مدنی (ایرادات و موانع رسیدگی-جلسه دادرسی-توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست) – مواد ۱ تا ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

حقوق تجارت

مواد ۱۰۷ تا ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت(هیات مدیره-بازرسان-تغییرات در سرمایه شرکت)

اصول فقه

اقسام واجب- منطوق و اقسام آن

حقوق جزا

مواد ۳۷ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی کیفری

مواد ۱۲۳ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری(معاینه محل˛تحقیق محلی˛بازرسی و کارشناسی-احضار و تحقیق از متهم˛شهود و مطلعان) – آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت)

***

                           آزمون مرحله ۱۲ 

۱۸ خرداد ۹۷

جامع آزمون های مرحله ۹ تا ۱۱

نام درس

                           آزمون مرحله ۱۳       

۲۵ خرداد ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ قانون مدنی_قانون مسئولیت مدنی_قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث _مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی مدنی

مواد ۱۰۸ تا ۱۵۷ قانون آیین دادرسی ( تامین خواسته – دعاوی طاری – اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی – تامین دلیل و اظهارنامه )_مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ( دستور موقت)_مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت

مواد ۱۹۹ تا ۲۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ( انحلال و تصفیه – حساب های شرکت )

مواد ۲۷۰ تا ۳۰۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت (مقررات مختلف مربوط به شرکت­های سهامی)

اصول فقه

مفاهیم

حقوق جزا

مواد ۲۱۷ تا ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی (حدود به جز سرقت – محاربه – بغی و افساد فی الارض) _مرور ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری _مرور مواد ۹۶ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ( سقوط مجازات) _مواد ۷۰۱ تا ۷۱۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی کیفری

مواد ۲۱۷ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری (قرارهای تامین و نظارت قضایی)_قانون نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۹

نام درس

                           آزمون مرحله ۱۴              

۸ تیر ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۳۳۸ تا ۴۶۵ قانون مدنی (بیع – خیارات – بیع شرط – معاوضه)_قانون پیش فروش ساختمان

مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت

آیین دادرسی مدنی

 مواد ۱۵۷ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی ( دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت – سازش و درخواست آن)_مواد ۱۹۴ تا ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی (رسیدگی به دلایل – اقرار – اسناد – شهادت)_مواد ۴۹ تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی

حقوق تجارت

مواد ۹۴ تا ۲۲۲ قانون تجارت ( شرکت های قانون تجارت )_قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی

قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی

اصول فقه

عام و خاص

حقوق جزا

مواد ۲۸۹ تا ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی_قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

آیین دادرسی کیفری

مواد ۲۹۴ تا ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری)_قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز _قانون مبارزه با مواد مخدر _قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

نام درس

                           آزمون مرحله ۱۵

۱۵ تیر ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۴۶۶ قانون مدنی تا ۵۷۱ قانون مدنی ( اجاره – مزارعه – مساقات – مضاربه – جعاله)_قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶_قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶

 

 

آیین دادرسی مدنی

مواد ۲۴۸ تا ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی (معاینه محل و تحقیق محلی – رجوع به کارشناس – سوگند – نیابت قضایی – رأی )_ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (تصحیح رأی)_مواد ۴۰ تا ۵۸ قانون حمایت خانواده _مواد ۴۱ تا ۶۴ قانون دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت

مواد ۲۲۳ تا ۲۵۱ قانون تجارت (صورت برات – در قبول و نکول – ظهرنویسی – مسئولیت )

اصول فقه

مطلق و مقید _ مجمل و مبین _صفحات ۱ تا ۵۹ جلد ۲ اصول فقه کاربردی (حسین قافی و دکتر سعید شریعتی)

حقوق جزا

مواد ۴۴۸ تا ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی _مرور مواد ۳۷ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی

 

آیین دادرسی کیفری

مرور مواد ۲۹۴ تا ۳۱۷ آیین دادرسی کیفری (تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری)_مواد ۳۱۸ تا ۳۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری (رسیدگی به ادله اثبات)_مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی (ادله اثبات در امور کیفری)_قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه آن (در امور کیفری)

نام درس

آزمون مرحله ۱۶

۲۹ تیر ۹۷

جامع آزمون های مرحله ۹ تا۱۵

نام درس

آزمون مرحله ۱۷

۵ مرداد ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۵۷۱ تا ۶۸۳ قانون مدنی ( شرکت – ودیعه – عاریه – قرض – قمار و گروبندی – وکالت)

آیین دادرسی مدنی

مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (واخواهی) _مواد ۳۳۰ تا ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی (تجدیدنظرخواهی)

مواد ۲۴ تا ۴۶ شورای حل اختلاف _مواد ۶۵ تا ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری

حقوق تجارت

مواد ۲۵۱ تا ۳۰۶ قانون تجارت ( در پرداخت – تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث – حقوق و وظایق دارنده برات – در اعتراض (پروتست) – برات رجوعی – قوانین خارجی )

اصول فقه

کلیات ادله استنباط احکام _قران _سنت _اجماع

 

حقوق جزا

مواد ۵۴۹ تا ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی _مواد ۶۰۸ تا ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی _مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی _مواد ۶۹۷ تا ۷۲۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی _قانون مبارزه با قاچاق انسان _قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی _لایحه قانونی مربوط به اسیدپاشی _موادکیفری قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲

آیین دادرسی کیفری

مواد ۳۳۵ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری (به جز ۴۰۶ و ۴۰۷) _قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات

نام درس

آزمون مرحله ۱۸

۱۹ مرداد ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۷۹۵ تا ۹۴۹ قانون مدنی (هبه – شفعه – وصیت – ارث)_فصل ۵ و ۶ قانون امور حسبی

آیین دادرسی مدنی

مواد ۳۶۶ تا ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ( فرجام خواهی – اعتراض شخص ثالث – اعاده دادرسی – مواعد)

مواد ۹۸ تا ۱۰۶ قانون دیوان عدالت اداری_مواد ۱۱۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی

حقوق تجارت

مواد ۳۰۷ تا ۳۱۷ قانون تجارت ( سفته – چک)_قانون صدور چک _مواد ۳۱۸ تا ۳۳۴ قانون تجارت ( مرور زمان –  اسناد در وجه حامل)

اصول فقه

عقل _سایر موارد ادله استنباط احکام (بنای عقلا – عرف – شهرت – قیاس – استحسان – مصالح مرسله – استقراء )

 

حقوق جزا

مواد ۵۸۸ تا ۵۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ( ارتشا و ربا و کلاهبرداری)_قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری_جرایم در حکم کلاهبرداری و قوانین خاص آن_مواد ۶۷۰ تا ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (ورشکستگی و خیانت در امانت) _مواد ۶۹۰ تا ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (در هتک حرمت منازل و املاک غیر) _ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای

آیین دادرسی کیفری

مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری _مواد ۴۲۶ تا ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (اعتراض به آراء )

قانون نحوه مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند

نام درس

آزمون مرحله۱۹

۲۶ مرداد ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۶۸۴ تا ۷۹۴ قانون مدنی ( ضمان – حواله – کفالت – صلح – رهن)

آیین دادرسی مدنی

مواد ۴۵۴ تا ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ( داوری – هزینه دادرسی و اعسار – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد )

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

حقوق تجارت

مواد ۴۱۲ تا ۴۲۶ قانون تجارت (در ورشکستگی – اعلان ورشکستگی و اثرات آن )

مرور مواد ۷۲ تا ۱۵۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ( مجامع شرکت های سهامی – هیات مدیره – بازرسان)

اصول فقه

کلیات اصول عملیه _اصل استصحاب_مرور اقسام حکم شرعی

حقوق جزا

مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی (سرقت حدی)_مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (سرقت تعزیری) _قانون صدور چک (جرایم مرتبط با چک)_ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای

 

آیین دادرسی کیفری

 

مواد ۴۸۴ تا ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی)_دستور العمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۱۳۹۲_آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان _آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق

نام درس

آزمون مرحله ۲۰

۹ شهریور ۹۷

جامع آزمون های مرحله ۱۳ تا ۱۵ و مرحله ۱۷ تا ۱۹

نام درس

آزمون مرحله ۲۱

۱۶ شهریور ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۹۵۰ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی_مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۳۵ قانون مدنی

آیین دادرسی مدنی

مرور مواد ۱ تا ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی _مرور قانون شورای حل اختلاف _مرور قانون حمایت خانواده

حقوق تجارت

مواد ۴۲۷ تا ۵۰۳ قانون تجارت_مرور مواد ۱۵۷ تا ۱۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ( تغییرات در سرمایه شرکت)

اصول فقه

سایر اصول عملیه  (اصل برائت – اصل احتیاط – اصل تخییر)_مرور مفاهیم

حقوق جزا

۵۱۸ تا ۵۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی _قانون جرایم رایانه ای _قانون مبارزه با پولشویی_قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی_قانون جرم سیاسی

 

آیین دادرسی کیفری

مواد ۵۷۱ تا ۶۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح)_مرور مواد ۲۱۷ تا ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری (قرارهای تامین و نظارت قضایی)_آیین نامه میانجیگری در امور کیفری_دستور العمل نظارت و ریاست بر ضابطین

نام درس

آزمون مرحله ۲۲

۲۳ شهریور ۹۷

حقوق مدنی

مواد ۱۰۳۱ تا ۱۲۵۶ قانون مدنی_قانون حمایت خانواده _قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

آیین دادرسی مدنی

مرور مواد ۱۰۸ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی _مرور مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی _قانون دیوان عدالت اداری _قانون نحوه اجرای احکام مدنی

حقوق تجارت

مواد ۵۰۴ تا ۵۷۵ قانون تجارت_قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

اصول فقه

تعارض ادله

 

حقوق جزا

مواد ۴۹۸ تا ۵۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی_مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی (حد محاربه – افساد فی الارض – بغی)-مواد ۵۴۳ تا ۵۸۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی _مواد ۵۹۷ تا ۶۰۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی _مواد ۶۷۵ تا ۶۸۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی

آیین دادرسی کیفری

مواد ۶۴۹ تا ۶۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیکی – آیین دادرسی جرایم رایانه ای – آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی)_مرور ۲۹۴ تا ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری_قانون مطبوعات_قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

***

آزمون مرحله ۲۳

۶ مهر ۹۷

حقوق مدنی

جامع آزمون های مرحله ای ۱۷تا۱۹ و ۲۱ تا ۲۲

آیین دادرسی مدنی

جامع آزمون های مرحله ای ۱۷تا۱۹ و ۲۱ تا ۲۲

حقوق تجارت

جامع آزمون های مرحله ای ۱۷تا۱۹ و ۲۱ تا ۲۲

اصول فقه

جامع آزمون های مرحله ای ۱۷تا۱۹ و ۲۱ تا ۲۲

حقوق جزا

جامع آزمون های مرحله ای ۱۷تا۱۹ و ۲۱ تا ۲۲

آیین دادرسی کیفری

جامع آزمون های ۹ تا ۱۱ – ۱۸ و ۲۱ تا ۲۲

***

آزمون مرحله ۲۴

۲۰ مهر ۹۷

جامع کل

***

آزمون مرحله ۲۵

۴ آبان ۹۷

جامع کل

***

آزمون مرحله۲۶

۱۸ آبان ۹۷

جامع کل